2019 оны 3-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.195 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 4698 508.68 4677.336 -20.664
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 3771 413.967 3816.471 45.471
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 927 94.713 860.865 -66.135
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.62% 18.41% 1.32
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 27638.712 4570 46176 18537.288
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 27945.75

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 7258.068 2595.75
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 9036.315 870 7869
Гадагшаа гарсан нүүрс тн