2019 оны 3-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.076 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 4176 505.818 4168.656 -7.344
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 3352 410.138 3402.504 50.504
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 824 95.68 766.152 -57.848
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.92% 18.38% 1.35
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 24567.744 4462 41606 17038.256
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28815.75

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 6451.616 2595.75
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 8032.28 871 6999
Гадагшаа гарсан нүүрс тн