2019 оны 1-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.708 26.833 - 26.961 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 5152 647.064 5206.154 54.154
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16351 527.452 4219.616 537.461 4327.306 107.69
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3613 116.548 932.384 109.603 878.848 -53.536
ДХЦЭХ
%
% 18.1% 18.1% 18.1% 16.94% 16.88% 1.22
Технологийн хэрэгцээний ус тн 104000 3355 26840 3155 21781 -5059
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 23532.945

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21729.345

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 45000 1451.613 11612.904 1487.2 7999.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 42307.9 1364.771 10918.168 1210 9803
Гадагшаа гарсан нүүрс тн