2019 оны 1-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.708 26.833 - 27.156 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 4508 651.744 4559.09 51.09
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16351 527.452 3692.164 541.804 3789.845 97.681
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3613 116.548 815.836 109.94 769.245 -46.591
ДХЦЭХ
%
% 18.1% 18.1% 18.1% 16.87% 16.87% 1.23
Технологийн хэрэгцээний ус тн 104000 3355 23485 2984 18626 -4859
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 23532.945

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21452.145

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 45000 1451.613 10161.291 985.5 6512.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 42307.9 1364.771 9553.397 1215 8593
Гадагшаа гарсан нүүрс тн