2019 оны 1-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.708 26.833 - 26.759 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 3864 642.204 3907.346 43.346
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16351 527.452 3164.712 534.086 3248.041 83.329
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3613 116.548 699.288 108.118 659.305 -39.983
ДХЦЭХ
%
% 18.1% 18.1% 18.1% 16.84% 16.87% 1.23
Технологийн хэрэгцээний ус тн 104000 3355 20130 3452 15642 -4488
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 23532.945

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21681.645

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 45000 1451.613 8709.678 994.5 5526.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 42307.9 1364.771 8188.626 1220 7378
Гадагшаа гарсан нүүрс тн