2019 оны 1-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.708 26.833 - 27.336 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 3220 656.064 3265.142 45.142
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16351 527.452 2637.26 545.767 2713.955 76.695
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3613 116.548 582.74 110.297 551.187 -31.553
ДХЦЭХ
%
% 18.1% 18.1% 18.1% 16.81% 16.88% 1.22
Технологийн хэрэгцээний ус тн 104000 3355 16775 3229 12190 -4585
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 23532.945

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21907.145

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 45000 1451.613 7258.065 1690 4532.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 42307.9 1364.771 6823.855 1224 6158
Гадагшаа гарсан нүүрс тн