2019 оны 1-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.708 26.833 - 27.116 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 2576 650.772 2609.078 33.078
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16351 527.452 2109.808 539.759 2168.188 58.38
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3613 116.548 466.192 111.013 440.89 -25.302
ДХЦЭХ
%
% 18.1% 18.1% 18.1% 17.06% 16.9% 1.2
Технологийн хэрэгцээний ус тн 104000 3355 13420 3556 8961 -4459
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 23532.945

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21441.145

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 45000 1451.613 5806.452 859.3 2842.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 42307.9 1364.771 5459.084 1226 4934
Гадагшаа гарсан нүүрс тн