2019 оны 1-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.708 26.833 - 27.331 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 1932 655.938 1958.306 26.306
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16351 527.452 1582.356 543.827 1628.429 46.073
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3613 116.548 349.644 112.111 329.877 -19.767
ДХЦЭХ
%
% 18.1% 18.1% 18.1% 17.09% 16.85% 1.25
Технологийн хэрэгцээний ус тн 104000 3355 10065 3212 5405 -4660
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 23532.945

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21807.845

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 45000 1451.613 4354.839 1916.9 1982.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 42307.9 1364.771 4094.313 1230 3708
Гадагшаа гарсан нүүрс тн