2019 оны 1-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.708 26.833 - 27.49 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 1288 659.75 1302.368 14.368
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16351 527.452 1054.904 550.975 1084.602 29.698
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3613 116.548 233.096 108.775 217.766 -15.33
ДХЦЭХ
%
% 18.1% 18.1% 18.1% 16.49% 16.72% 1.38
Технологийн хэрэгцээний ус тн 104000 3355 6710 2193 2193 -4517
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 23532.945

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21120.945

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 45000 1451.613 2903.226 66 66
Нүүрсний зарцуулалт тн 42307.9 1364.771 2729.542 1238 2478
Гадагшаа гарсан нүүрс тн