2019 оны 1-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.708 26.833 - 26.833 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 644 642.618 642.618 -1.382
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16351 527.452 527.452 533.627 533.627 6.175
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3613 116.548 116.548 108.991 108.991 -7.557
ДХЦЭХ
%
% 18.1% 18.1% 18.1% 16.96% 16.96% 1.14
Технологийн хэрэгцээний ус тн 104000 3355 3355 -3355
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 23532.945

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22292.945

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 45000 1451.613 1451.613
Нүүрсний зарцуулалт тн 42307.9 1364.771 1364.771 1240 1240
Гадагшаа гарсан нүүрс тн