2018 оны 12-р сарын 31-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 19874.007 651.96 20096.64 222.633
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 16259.004 558.835 16593.48 334.476
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 3615.003 93.125 3503.16 -111.843
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 14.28% 17.43% 0.76
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 171120 5973 163196 -7924
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23532.945

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 40000.013 4646.37 40835.37
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 39955.9 1995.465 42619.425
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 15.821 59.781