2018 оны 12-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 19232.91 641.808 19444.68 211.77
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 15734.52 536.188 16034.645 300.125
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 3498.39 105.62 3410.035 -88.355
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 16.46% 17.54% 0.65
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 165600 4633 157223 -8377
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20882.04

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 38709.69 3147.6 36189
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 38667 1245 40623.96
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 43.96