2018 оны 12-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 18591.813 657.414 18802.872 211.059
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 15210.036 547.444 15498.457 288.421
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 3381.777 109.97 3304.415 -77.362
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 16.73% 17.57% 0.62
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 160080 5205 152590 -7490
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18979.44

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 37419.367 3960.6 33041.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 37378.1 1248 39378.96
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 43.96