2018 оны 12-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 17950.716 649.35 18145.458 194.742
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 14685.552 540.408 14951.013 265.461
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 3265.164 108.942 3194.445 -70.719
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 16.78% 17.6% 0.59
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 154560 5006 147385 -7175
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 16266.84

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 36129.044 1170 29080.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 36089.2 1250 38130.96
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 43.96