2018 оны 12-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 17309.619 661.5 17496.108 186.489
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 14161.068 551.385 14410.605 249.537
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 3148.551 110.115 3085.503 -63.048
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 16.65% 17.64% 0.55
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 149040 5103 142379 -6661
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 16346.84

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 34838.721 1170 27910.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 34800.3 1256 36880.96
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 43.96