2018 оны 12-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 16668.522 667.746 16834.608 166.086
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 13636.584 554.334 13859.22 222.636
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 3031.938 113.412 2975.388 -56.55
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 16.98% 17.67% 0.52
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 143520 4213 137276 -6244
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 16432.84

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 33548.398 2089.6 26740.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 33511.4 1258 35624.96
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 43.96