2018 оны 12-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 16027.425 646.524 16166.862 139.437
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 13112.1 530.239 13304.886 192.786
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 2915.325 116.285 2861.976 -53.349
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 17.99% 17.7% 0.49
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 138000 4534 133063 -4937
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 15601.24

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 32258.075 975 24651.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 32222.5 1412.7 34366.96
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 9.7 43.96