2018 оны 12-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 15386.328 644.022 15520.338 134.01
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 12587.616 533.651 12774.647 187.031
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 2798.712 110.371 2745.691 -53.021
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 17.14% 17.69% 0.5
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 132480 5403 128529 -3951
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 16038.94

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 30967.752 1191.6 23676.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 30933.6 1402 32954.26
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 34.26