2018 оны 12-р сарын 23-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 14745.231 641.754 14876.316 131.085
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 12063.132 529.569 12240.996 177.864
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 2682.099 112.185 2635.32 -46.779
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 17.48% 17.71% 0.48
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 126960 5007 123126 -3834
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 16249.34

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 29677.429 1534.1 22484.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 29644.7 1401 31552.26
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 34.26