2018 оны 12-р сарын 22-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 14104.134 641.268 14234.562 130.428
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 11538.648 525.752 11711.427 172.779
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 2565.486 115.516 2523.135 -42.351
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 18.01% 17.73% 0.46
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 121440 4957 118119 -3321
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 16116.24

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 28387.106 1726.4 20950.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 28355.8 1400 30151.26
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 34.26