2018 оны 12-р сарын 21-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 13463.037 642.708 13593.294 130.257
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 11014.164 527.019 11185.675 171.511
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 2448.873 115.689 2407.619 -41.254
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 18% 17.71% 0.48
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 115920 5261 113162 -2758
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 15789.84

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 27096.783 650 19224.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 27066.9 1398 28751.26
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 34.26