2018 оны 12-р сарын 20-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 12821.94 652.824 12950.586 128.646
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 10489.68 545.695 10658.656 168.976
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 2332.26 107.129 2291.93 -40.33
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 16.41% 17.7% 0.49
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 110400 5178 107901 -2499
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 16537.84

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 25806.46 390 18574.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 25778 1395 27353.26
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 34.26