2018 оны 12-р сарын 19-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 12180.843 653.346 12297.762 116.919
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 9965.196 537.553 10112.961 147.765
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 2215.647 115.793 2184.801 -30.846
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 17.72% 17.77% 0.42
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 104880 4679 102723 -2157
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 17542.84

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 24516.137 788.4 18184.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 24489.1 1395 25958.26
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 34.26