2018 оны 12-р сарын 18-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 11539.746 642.636 11644.416 104.67
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 9440.712 527.187 9575.408 134.696
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 2099.034 115.449 2069.008 -30.026
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 17.96% 17.77% 0.42
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 99360 4558 98044 -1316
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18149.44

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 23225.814 17395.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 23200.2 1395.55 24563.26
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 5.55 34.26