2018 оны 12-р сарын 17-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 10898.649 639.648 11001.78 103.131
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 8916.228 523.323 9048.221 131.993
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 1982.421 116.325 1953.559 -28.862
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 18.19% 17.76% 0.43
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 93840 4719 93486 -354
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19544.99

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 21935.491 1250.2 17395.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 21911.3 1388 23167.71
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 28.71