2018 оны 12-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 6410.97 650.394 6457.752 46.782
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 5244.84 532.285 5291.549 46.709
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 1166.13 118.109 1166.203 0.073
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 18.16% 18.06% 0.13
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 55200 5622 58769 3569
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21850.08

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 12903.23 873.6 10004.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 12889 1375 13471.02
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 14.02