2018 оны 12-р сарын 16-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 10257.552 654.534 10362.132 104.58
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 8391.744 545.376 8524.898 133.154
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 1865.808 109.158 1837.234 -28.574
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 16.68% 17.73% 0.46
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 88320 4659 88767 447
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19682.79

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 20645.168 2500.4 16145.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 20622.4 1386 21779.71
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 28.71