2018 оны 12-р сарын 15-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 9616.455 642.384 9707.598 91.143
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 7867.26 532.997 7979.522 112.262
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 1749.195 109.387 1728.076 -21.119
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 17.03% 17.8% 0.39
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 82800 5075 84108 1308
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18568.39

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 19354.845 529.6 13645.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 19333.5 1385 20393.71
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 28.71