2018 оны 12-р сарын 14-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 8975.358 646.47 9065.214 89.856
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 7342.776 533.078 7446.525 103.749
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 1632.582 113.392 1618.689 -13.893
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 17.54% 17.86% 0.33
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 77280 4890 79033 1753
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19423.79

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 18064.522 594.9 13115.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 18044.6 1383 19008.71
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 28.71