2018 оны 12-р сарын 13-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 8334.261 661.356 8418.744 84.483
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 6818.292 546.442 6913.447 95.155
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 1515.969 114.914 1505.297 -10.672
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 17.38% 17.88% 0.31
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 71760 4768 74143 2383
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20211.89

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 16774.199 130 12520.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 16755.7 1382 17625.71
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 28.71