2018 оны 12-р сарын 12-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 7693.164 639.432 7757.388 64.224
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 6293.808 529.755 6367.005 73.197
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 1399.356 109.677 1390.383 -8.973
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 17.15% 17.92% 0.27
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 66240 5334 69375 3135
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21463.89

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 15483.876 1527.2 12390.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 15466.8 1394.69 16243.71
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 14.69 28.71