2018 оны 12-р сарын 11-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 26.667 641 - 26.708 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19874 641.097 7052.067 660.204 7117.956 65.889
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16259 524.484 5769.324 545.701 5837.25 67.926
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3615 116.613 1282.743 114.503 1280.706 -2.037
ДХЦЭХ
%
% 18.19% 18.19% 18.19% 17.34% 17.99% 0.2
Технологийн хэрэгцээний ус тн 171120 5520 60720 5272 64041 3321
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25317

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21331.38

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.323 14193.553 859.3 10863.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 39955.9 1288.9 14177.9 1378 14849.02
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 14.02