2018 оны 9-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 2880 290.286 2900.052 20.052
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 2320 231.541 2310.812 -9.188
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 560 58.745 589.24 29.24
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 20.24% 20.32% -0.88
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 28660 2939 26944 -1716
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 25558

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 13330 1820 10083
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 5050 478 4855
Гадагшаа гарсан нүүрс тн