2018 оны 9-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 2592 290.25 2609.766 17.766
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 2088 231.893 2079.271 -8.729
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 504 58.357 530.495 26.495
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 20.11% 20.33% -0.89
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 25794 2972 24005 -1789
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24216

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 11997 715 8263
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 4545 482 4377
Гадагшаа гарсан нүүрс тн