2018 оны 9-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 2304 288.576 2319.516 15.516
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 1856 230.075 1847.378 -8.622
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 448 58.501 472.138 24.138
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 20.27% 20.36% -0.92
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 22928 2464 21033 -1895
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23983

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 10664 1430 7548
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 4040 484 3895
Гадагшаа гарсан нүүрс тн