2018 оны 9-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 2016 289.17 2030.94 14.94
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 1624 228.498 1617.303 -6.697
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 392 60.672 413.637 21.637
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 20.98% 20.37% -0.93
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 20062 2510 18569 -1493
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23037

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 9331 260 6118
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 3535 485 3411
Гадагшаа гарсан нүүрс тн