2018 оны 9-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 1728 291.006 1741.77 13.77
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 1392 230.637 1388.805 -3.195
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 336 60.369 352.965 16.965
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 20.74% 20.26% -0.82
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 17196 2284 16059 -1137
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23262

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 7998 1690 5858
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 3030 484 2926
Гадагшаа гарсан нүүрс тн