2018 оны 9-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 1440 289.206 1450.764 10.764
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 1160 229.185 1158.168 -1.832
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 280 60.021 292.596 12.596
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 20.75% 20.17% -0.73
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 14330 2293 13775 -555
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22056

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 6665 975 4168
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 2525 485 2442
Гадагшаа гарсан нүүрс тн