2018 оны 9-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 1152 291.78 1161.558 9.558
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 928 233.658 928.983 0.983
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 224 58.122 232.575 8.575
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 19.92% 20.02% -0.58
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 11464 2601 11482 18
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21566

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 5332 1105 3193
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 2020 487 1957
Гадагшаа гарсан нүүрс тн