2018 оны 9-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 864 289.242 869.778 5.778
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 696 231.079 695.325 -0.675
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 168 58.163 174.453 6.453
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 20.11% 20.06% -0.62
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 8598 2536 8881 283
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20948

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 3999 528 2088
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 1515 489 1470
Гадагшаа гарсан нүүрс тн