2018 оны 9-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 576 289.71 580.536 4.536
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 464 229.975 464.246 0.246
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 112 59.735 116.29 4.29
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 20.62% 20.03% -0.59
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 5732 2245 6345 613
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20909

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 2666 520 1560
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 1010 491 981
Гадагшаа гарсан нүүрс тн