2018 оны 9-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 288 290.826 290.826 2.826
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 232 234.271 234.271 2.271
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 56 56.555 56.555 0.555
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 19.45% 19.45% -0.009999999999998
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 2866 4100 4100 1234
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20880

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 1333 1040 1040
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 505 490 490
Гадагшаа гарсан нүүрс тн