2018 оны 7-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 7200 287.622 7201.71 1.71
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 5800 228.182 5793.0775 -6.9225
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 1400 59.44 1408.6325 8.6325
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 20.67% 19.56% -0.12
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 64525 2664 68987 4462
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12136

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 11375 390 8748
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 12050 445 12258
Гадагшаа гарсан нүүрс тн