2018 оны 7-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 6912 287.424 6914.088 2.088
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 5568 228.918 5564.8955 -3.1045
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 1344 58.506 1349.1925 5.1925
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 20.36% 19.51% -0.07
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 61944 2928 66323 4379
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12191

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 10920 910 8358
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 11568 405 11813
Гадагшаа гарсан нүүрс тн