2018 оны 7-р сарын 23-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 6624 290.862 6626.664 2.664
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 5336 232.26 5335.9775 -0.0225
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 1288 58.602 1290.6865 2.6865
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 20.15% 19.48% -0.039999999999999
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 59363 2665 63395 4032
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 11686

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 10465 65 7448
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 11086 440 11408
Гадагшаа гарсан нүүрс тн