2018 оны 7-р сарын 22-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 6336 290.376 6335.802 -0.198
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 5104 234.024 5103.7175 -0.2825
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 1232 56.352 1232.0845 0.0845
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.41% 19.45% -0.009999999999998
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 56782 2657 60730 3948
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12061

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 10010 1235 7383
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 10604 488 10968
Гадагшаа гарсан нүүрс тн