2018 оны 7-р сарын 21-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 6048 289.134 6045.426 -2.574
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 4872 233.1985 4869.6935 -2.3065
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 1176 55.9355 1175.7325 -0.2675
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.35% 19.45% -0.009999999999998
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 54201 2528 58073 3872
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 11314

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 9555 1040 6148
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 10122 490 10480
Гадагшаа гарсан нүүрс тн