ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрүүд

Эрдэнэтийн ДЦС ТӨХК-ийн ТУЗ-өөс 2016 онд шийдвэрлэсэн асуудлууд:

ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр дугаар 1:      Үзэх

ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр дугаар 2:      Үзэх

ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр дугаар 3:      Үзэх

ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр дугаар 4:      Үзэх

ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр дугаар 5:      Үзэх

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр:      Үзэх