Зорилтот түвшин:

Зорилтот түвшингийн гүйцэтгэл 2015:      Үзэх

Зорилтот түвшин 2016:      Үзэх

Зорилтот түвшингийн гүйцэтгэл 2016 оны 1-р улирал:      Үзэх

Зорилтот түвшингийн гүйцэтгэл 2016 оны 2-р улирал:     Үзэх

Аудит:

2015 оны аудитын төлөвлөгөөний биелэлт:     Үзэх

2016 оны аудит хийсэн тайлан     Үзэх

2016 оны аудитын зөвлөмж:    Үзэх

2016 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан:

Баланс:      Үзэх

Мөнгөн гүйлгээний тайлан:      Үзэх

Орлогын тайлан:      Үзэх

Өмчийн тайлан:       Үзэх

2017 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан:

Баланс:      Үзэх

Мөнгөн гүйлгээний тайлан:      Үзэх

Орлогын тайлан:      Үзэх

Өмчийн тайлан:       Үзэх