No.1 Төсөв санхүүгийн ил тод байдал | Эрдэнэт ДЦС

Зорилтот түвшин:

Зорилтот түвшингийн гүйцэтгэл 2015:      Үзэх

Зорилтот түвшин 2016:      Үзэх

Зорилтот түвшингийн гүйцэтгэл 2016 оны 1-р улирал:      Үзэх

Зорилтот түвшингийн гүйцэтгэл 2016 оны 2-р улирал:     Үзэх

2015 оны Санхүүгийн тайлан:

1-р хэсэг     Үзэх

2-р хэсэг     Үзэх

3-р хэсэг     Үзэх

4-р хэсэг     Үзэх

 

Аудит дүгнэлт:

2015 оны аудитын төлөвлөгөөний биелэлт:     Үзэх

2016 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан:

Баланс:      Үзэх

Мөнгөн гүйлгээний тайлан:      Үзэх

Орлогын тайлан:      Үзэх

Өмчийн тайлан:       Үзэх

2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан:

Баланс:      Үзэх

Мөнгөн гүйлгээний тайлан:      Үзэх

Орлогын тайлан:      Үзэх

Өмчийн тайлан:       Үзэх